hobit16

Slovník

Adûnaic

ADûNAIC - LIDOVÝ JAZYK NA NÚMENORU

-a subjektivní zakončení plurálu neuter (430)

abâr "síla,vytrvalost,trpělivost,věrnost" (431). Zjevně ve vztahu s bâr "pán".

-ad, -ada "do,k,ke,ku,proti,na" (předložková přípona) (429). V Avalôiyada, akhâsada.

Adrahil mužské jméno (PM:439), nahradilo Agrahil.

adun "západ,západní,směřující na západ" (247, 435)

Adunâim *"Númenorejci", či snad raději *"Dúnedain, Dúnadané" (426)

agan "smrt", personifikovaně Agân "Smrt" (426; masculinum při personifikaci, jinak neutrum). V agannâlo "stín smrti" (247)

Agathurush *"Močály stínu" = Sindarské Gwathló (UT:263)

Aglahad mužské jméno (PM:440)

AK(A)LAB(A), (A)KALBA zjevné modifikace KALAB, nepřeloženo (418).

Akallabeth "Ta, jež padla" (312) (též hi-Akallabeth), název potopení Númenoru.

akhâsada "do propasti(rokle,rokliny,strže,průrvy)" (247). (Včleněné -ada; proto *akhâs "propast, rokle, roklina,strž,průrva"?)

Alkarondas "Hrad moře, Mořský hrad", jméno lodě Ar-Pharazôna (PM:156, pravopisně Alcarondas v SD:385). Asi nahradilo Aglarâma téhož významu.

Amatthâni "Zem Amanu" (spojením z Amân-thâni) (435)

ammî, amme "matka" (434)

an adjektivní předpona s hlavním významem "z, ze, od", často zkracováno na 'n: (435): Narîka 'nBâri 'nAdun "Orli Pána Západu" (251), thâni anAmân, thâni n'Amân "Zem Amanu" (435) (též Amatthâni).

-an subjektivní zakončení obecných substantiv (též -n) (430)

-ân - koncovka minulého příčestí

anâ "člověk,lidstvo,lidský rod,lidský druh,lidé" (426, 434, plnně vyskloňováno v 437); masculinum anu "muž, samec", femininum anî "samička" (434) (techničtější slova než naru, kali "muž,žena").

Anadune "Západní zem, Númenor" (247, 426)

anaduni "západní" (426, 435)

Ar-Abattarîk "Tar-Ardamin" (UT:222). Adunajské *Abatta = Quenyjské Arda?

Ar-Adunakhôr "Tar-Herunúmen", Pán západu (UT:222)

Ar-Balkumagân "Tar-Ciryatan", *"král Stavitel lodí" (PM:151). Toto jméno má, překvapivě, včleněn objektiv (předmětový pád) *balak "loď", ale také to může znamenat "stavitel (konkrétní) lodě", jako objektiv nemá plurál. Tar-Ciryatan "postavil velkou flotilu královských lodí" (UT:221), ne jednu. V Gimilnitîr vs. Gimlu-nitîr a jménu Nimruzîr. Změnil Tolkien myšlenku, že je objektiv pouze singulár?

Ar-Belzagar "Tar-Calmacil" (UT:222). Quenyjské jméno má asi včleněno macil = "meč", Adunajsky *zagar? Méně pravděpodobně obsahuje Quenyjské jméno calmaAdunajsky *bel či *belza? "lucerna" =

Ar-Gimilzôr "Tar-Telemnar "(UT:223). Telemnar může znamenat *"stříbrný plamen", ale Adunajské jméno má asi včleněno gimil "hvězdy".

Ar-Inziladun "Tar-Palantir". (UT:223) Quenyjské jméno značí "Dalekozraký", ale Adunajské Inziladun znamená "Květ západu" (UT:227).

Arminaleth = Quenyjsky Armenelos, jméno města (PM:145).

Ar-Pharazôn "král Pharazôn, Tar-Calion" (435). Z pharaz. Subjektivum Ar-Pharazônun (247). Ar-Pharazôn kathuphazgânun "král Pharazôn Dobyvatel" (429)

Ar-Sakalthôr "Tar-Falassion" (UT:223) Quenyjské jméno má asi včleněno falassëAdunasky *sakal? "břeh" =

Ar-Zimraphel "Tar-Míriel" (UT:224), viz. Zimraphel. Nahradilo Zimrahil, PM:155.

Ar-Zimrathôn "Tar-Hostamir" (UT:223). Quenyjské jméno má včleněno mirAdunajské zimra; v Zimraphel = Míriel. "drahokam,šperk, skvost, klenot" =

Âru "král", Âru n'Adunâi "král Dúnadanů" (429)

ASAD ??? (421)

Asdi ??? Často vyslovováno azdi. Odvozeno z báze ASAD. (421)

-at duálová koncovka (429)

ATLA ??? Také ve tvaru TAL(A). (418)

attu, attô "otec" (434)

Avale "bohyně, *Valië" (428)

Avalôi "*Valar, Mocnosti" (305), Subjektivní pl. Avalôim (241); Avalôiyada "proti Valar" (247), začleněno -ada.

Avallôni "*Avallónë" (241, 305)

Avradî "Varda" (428)

ayadda - "šla,vedla"

azaggara "válčil, bojoval", evidentně tvar od azgarâ- (247 cf. 439)

azar "hvězda" - takto odpovídá PM:372, ale v Lowdhamově zprávě je výraz pro "hvězda" gimli, a azra (v SD:431 azar, později změněno) značí "moře".

?azgâ, ?azgâr - "válka"

azgarâ- "vádst válku, válčit" (439), v azaggara.

azra "moře", zcela vyskloňováno v 431. Objektiv azru- v Azrubel (q.v.); subjektivní pl. azrîya v 247; též v azra-zâin "mořské země" (435).

Azrubel "Milovník moře" (= Quenyjské Eärendil) (429, 305)

azulada "směřující (obrácený) k (na) východ(-u), východně, směrem k (na) východ(-u)" (247), obsahuje -ada.

ayadda "šel(-a,-o)" (247)

"ne! ne-" (250)

*balak "loď" (pl. balîk, q.v.), Objektiv balku- v Ar-Balkumagân, q.v. Srovnej s huzun "ucho", pl. huzîn, objektiv huznu (430).

balîk "lodě" (247). Sg. *balak?

banâth "žena, manželka" (plnně vyskloňováno na 437)

*bawâb "vítr" (viz. bawîba)

Bâr "Pán" (428, plnně vyskloňováno na 438), Subjektiv bârun v 429; Barîm an-Adunbarîm; na str. 438 je bârîm, což by mohlo být správné. "Páni Západu", Valar. (247) Zde je subjektivní plurál

batân "cesta,cestička,stezka,pěšina,směr", pl. batîna (247, plnně vyskloňováno na 431; všimni si Pozn. 16 na str. 435)

bawîba "větry", Subjektivní pl. (247) Sg. *bawâb? (Srovnej batân "cesta", pl. batîna.)

beth "vyjádření,vyslovení,pořekadlo,úsloví,slovo" (ale zprostředkovaně "řečník" jako konečný prvek ve složenině, např. u izindu-beth). (427)

BITH "říci,říkat,pravit,dít" (416)

burôda "těžký,závažný,důležitý,významný" (247)

dâira "Země" (247)

dâur "šero, hluboký stín,temnota,tma,beznaděj" (dříve *daw'r) (423)

DAWAR *" šero,hluboký stín,temnota,tma,beznaděj" (viz. dâur)

dolgu "noc,tma,temnoty" (ve spojení se zlým) (306)

dubdam "padli,spadli,upadli" (pl.) (247)

dulgî "černí,špinaví,nepřátelští,zarputilí,zlí(-é)" (pl.) (247)

du-phursâ "vylita (aby se vylila)" (247)

ephalak "daleký,odlehlý,vzdálený,nepřítomný(-á,-é)"; ephal ephalak "předaleký,velmi vzdálený(-á,-é)" (247)

eru "Jediný", Bůh (Quenyjsky Eru);eruvô "od Era" (248, 249); eruhînim = Quenyjské Eruhíni, "děti Boha, boží děti, děti Era" (247 cf. 249)

gimil "hvězdy", neohebný kolektiv vyjadřující hvězdnatou oblohu. (427) GimilnitîrQuenyjské Elentári, titul Vardy (428). Gimlu-nîtirElentári pro znázornění myšlenky, že objektiv je vždy singular (428). "Rozsvěcečka hvězd" = "Rozsvěcečka (určité) hvězdy", úmyslně chybný překlad slova

GIMLI ??? Zahrnuje různé tvary a odvozeniny na 425. 434 je GIM'L, plus odvozenina GAIMAL (434).

gimli "hvězda", pl. gimlî (427). Zcela vyskloňováno na 431.

Gimilkhâd mužské jméno, asi obsahuje gimil "hvězdy" (UT:223)

hazad "sedm" (247). Možná ve vstahu s trpasličím Khazâd "Trpaslíci", protože trpaslíci byli rozděleni do sedmi rodů? (427, 428 uvádí hazid.)

?hi - "ona"

hi-Akallabeth "Ta, jež padla", Númenor. (247)

hikallaba "padla,spadla,upadla" (247)

?hu - "on"

huzun "ucho", duál huznat "(dvě) uši" (428), plnně vyskloňováno na 430, viz. též pozn. 15 na 435.

Îbal mužské jméno (UT:194)

idô "nyní,teď", zřejmě z idôn, v případě, že následující slovo začíná na samohlásku, srovnej s anglickým a/an (247)

IGIML ??? Různé tvary a odvozeniny se vyskytují na 422-423.

igmil "hvězdicový(-á) vzor/znak/značka/symbol", pl. igmîl (427)

-im Zakončení subjektivního plurálu s vyj. neuter (430). Zjevně v Adunâim, Avalôim, q.v.

Imrahil mužské jméno (UT:246), uvedeno jako Númenorejské jméno v LotR Dodatek E.

Imrazôr mužské jméno (UT:447)

-in Subjektivní koncovka slabých feminin (430).

Indilzar "Elros" (PM:164)

inzil "květina,květ", vyčleněno z Inziladun "Květ západu" (UT:227) a Rothinzil "květ mořské pěny"; porovnej též s ženským jménem Inzilbeth ("Vypravěčka květin"???) zmíněném v Akallabeth.

izindi "rovný,přímý,poctivý,čestný,upřímný,otevřený,slušný,logický,jasný,ryzí,čistý(-á,-é)" (247)

izindu-beth "prorok,věštec,zvěstovatel" (427)

izre (< izrei < izreyî) "miláček,drahoušek,milý(-á),milovaný(-á,-é)" (424, zmíněno a zcela vyskloňováno na 438). Z báze ZIR.

?IR "jeden,sám(-a,-o)" (? = hlasivková stopka) (432)

kadar "město,velkoměsto"; kadar-lâi "městský lid,měšťané" (435)

kadô "a tak" (247)

KALAB "padat,spadnout,upadnout" (416); kalab "u-/s- padl(-a,-o,-i)" (439)

kali "žena" (434)

kallaba "padl(-a,-o,-i)", tvar KALAB (429)

kan "držet,přidržet,zadržet,zdržet,vydržet,udržet,zastavit,bránit (něčemu),podpírat,udržovat,držet se" (439)

KARAB ??? (415) Báze od karab?

karab "kůň" (pl. karîb) (434). Masculinum karbu "hřebec" (434, 435), femininum karbî "klisna" (434).

kâtha "všichni(všechny,-a)" (247)

kathuphazgân "dobyvatel", subjektiv kathuphazgânun (429)

khâu, khô "vrána", pl. kwâwi(m), khôi (426)

khibil "jaro,pramen", plnně vyskloňováno na 430.

kew, keu ??? Z báze KIW (424).

KIRIB ??? (415)

kitabdahe! "dotýkej (dotkni) se mě!" (z fráze bâ kitabdahe "nedotýkej se mě!" (250) Báze *TABAD "dotyk,dotknout se" (-tabda-) se zájmenným afixem *ki- "ty,vy" a *-he "mi,mě"?

KIW ??? Srovnej s kew, keu. (424)

kôy, kôi ??? Viz. KUY (424)

KUL'B ??? (422) Zdroj kulub? Různé tvary a odvozeniny se vyskytuji na 422-423.

KULUB ??? Zdroj kulub? Různé tvary a odvozeniny na 425.

kulub "kořeny, jedlé kořenové zeleniny" (431), neskloňovaný kolektiv. Pl. kulbî "kořeny" z určitého počtu kořenů rostliny.

kôy, kôi ??? (424) Z báze KIW. (424)

KUY ??? Srovnej s kôy, kôi (424)

lôkhî "křiví, zahnutí, křivolací, nakřivoumístění, pokroucení, zkroucení, pokřivení, deformovaní, křiváčtí, podvodní, nečestní, nepoctiví, darebáčtí(-ké)" (pl.) (247)

lômi "noc" (414), ne ve spojení se zlem (306)

-mâ "s,se" (429)

magân *"pracovník, řemeslník, odborník", isolováno z Ar-Balkumagân, q.v.

manô "duch, duše" (z *manaw-, *manau), pl. manôi (424, plnně vyskoňováno na 438)

minal "obloha,nebe" (414), Objektiv minul v Minul-Târik "Pilíř nebes", jméno hory; Quenijsky Meneltarma (429, 241). Minal-târik by znamenal "Nebeský pilíř" (429). Viz. též Minal-zidar "rovnováha(klid) v(na) nebesích" (200). (na 241 je minil namísto minal.)

mîk "chlapeček,klouček" (427)

mîth "holčička,děvčátko" (427,437), plnně vyskloňováno na 438

miyât "(děti) dvojčata,dvojčátka" (427)

MIYI "malý(-á,-é)" (427)

-n Subjektivní koncovka obecných substantiv (též -an) (430)

nadroth "zadní cesta", kýlová brázda za lodí; snad nad = "za, *zpět"? (PM:376)

NAK- ??? (422). Různé formy a odvozeniny jsou uvedeny na 422-423.

NAKH "přijít,přijet,přiletět,připlout,přiblížit se,přistoupit" (416). Srovnej s unakkha.

nâlo "stín", isolováno z agannâlo, q.v.

*narâk "orel"? Pl. narîka; stovnej s batân "cesta", pl. batîna.

nardu "voják" (plnně vyskloňováno na 438)

narîka "Orli" (sg. *narâk?) Narîka 'nBâri 'nAdun "Orli pána Západu" (251)

naru "muž,samec" (434, plnně vyskloňováno na 437, též alternativa naru)

?nen - "my,nám,nás"

nenud "na nás" (247)

nîlo "měsíc", personifikovaně Nîlu (426 - masculinum u personifikovaného, jinak neutrum). Plnně vyskloňováno na 431.

NIMIR "svítit,zářit,zář,záře,lesk" (416)

nimir "Elf" (plnně vyskloňováno na 436, normálový pl. Nimîr). Srovnej s WJ:386: "Dúnadany byli Elfové nazíváni Nimîr (Krásní)."

Nimriye "Nimrianský [= Elfský] jazyk", Quenya ("Avallonian") (414)

Nimruzîr Elendil, "Milovník Elfů" (247). Použtí objektivu nimru- pro "Elf" je zarážející: Objektiv je vždy singulár, takže význam by měl být spíše "milovník určitého elfa", než "milovník elfů obecně". Srovnej s Gimilnitîr vs. Gimlu-nitîr.

Nimruzîrim "přátelé Elfů" (PM:151), Subjektiv pl. od Nimruzîr.

nîph "blázen,pošetilec" (426), též nuph (437)

nithil "dívka,děvče" (427, plnně vyskloňováno na 436)

nitîr "rozžínač,zapalovač,rozsvěceč(-ka)", isolováno z Gimilnitîr, q.v.

nulu "noc,soumrak,tma,temnoty", ve spojení se zlem (306)

nuph "blázen,pošetilec" (437), též nîph (426)

nuphâr "rodič", duál nuphrât "otec a matka" jako pár (434)

"z,ze,od", předložkový afix. V eruvô.

obroth "přední příkop", vlny pod lodní přídí (takže ob = "před"?) (PM:376)

"ruka,dlaň" (< *paba), pl. pâi (416, 426)

PA3 pravděpodobně báze, která ustoupila , q.v. (416)

pharaz "zlato" (426, též v LotR Dodatek E). Srovnej s Ar-Pharazôn.

phazân "princ,králův syn" (436).

*PHURUS - "(vy-)řinout (se),prýštit,vystříknout"

puh "dech" (426), plnně vyskloňována na 431.

raba "pes", masculinum rabô, femininum rabe "fena" (434, 437)

roth "průkop,příkop,stopa,dráha,brázda" (z kmene RUTH; v nadroth, obroth). RothRothinzil níže. se používal pro brázdu na vodě za loděmi a mohl tedy mít i význam "(mořská) pěna" (PM:376); srovnej s

Rôthinzil "Květ mořské pěny" = Quenyjské Vingilot, Eärendilova loď (360). Viz. inzil. Psáno Rothinzil v úvodních odstavcích Akallabeth a v PM (např. na str. 370); preferována by mohla být pozdější interpretace.

rukh "volat,křičet,výkřik,pokřik,zvolání" (426)

RUTH "jizva,rýha,brázda", kmen od ohebných slov pro brázdit a brázdění, ale "používáno u lodí k popisu jejich stopy ve vodě" (PM:376). Viz. roth, nadroth, obroth.

SAPAD ??? (421) Srovnej se sapda.

SAPHAD "rozumět" (416) Srovnej s usaphda.

saibeth "souhlas"; saibeth-mâ "se souhlasem" (247)

sapda ??? (častěji vyslovováno sabda). Odvozenina od SAPAD. (421)

sapthân (p častěji vyslovováno f) "mudrc,čaroděj,mág" (421)

satta "dva(-ě)" (428)

sula "trubka,troubit" (419)

sulum "stěžeň,stožár" (419) (zřejmě je příbuzné Quenyjskému tyulma, zde odvozené z primitivní elfštiny *kyulumâ, asi zastaralé dřívější rekonstrukce *tyulmâ v Etymologies [LR:395])

tâidô "tenkrát,za onoho času"

TAL(A) ??? Též forma ATLA. (418)

tamar "kovář" (plnně vyskloňována na 436)

târik "pilíř,sloup,podpěra", v Minul-târik "Pilíř nebes" (429). Duál târikat (430).

thâni anAmân, thâni n'Amân "Zem Amanu" (435). Též Amatthâni.

ugru "stín", ugru-dalad "pod Stínem" (247; srovnej s 306). Sloveso ugrudâ- "zastínit,vrhnout stín" (439)

ukallaba "padl(-a,-o,-i)" (429)

Ulbar mužské jméno (UT:195)

-un Subjektivní zakončení mužských substantiv (430)

unakkha "přišel", z NAKH (247)

ure "slunce", personifikováno urî (426 - femininum u personifikovaného, jinak neutrum); uriyat "slunce a měsíc" (428;vlastně uri + duálová koncovka, "měsíc" je vyrozuměn); urinîl(uw)at "slunce a měsíc" (spojení uri a Nîlu "Slunce" a "Měsíc" + duálové zkončení), uriyat nîlo jiná možnost pro vyjádření "slunce a měsíc", s duálovou koncovkou přidanou k prvnímu a následující je v singuláru.

urîd "hory" (251). Sg. *urud?

*urud "hora", pl. urîd (251). Srovnej s huzun "ucho", pl. huzîn (430)

urug "medvěd" (426), urgî "medvědice" (435)

uruk "goblin,ork,skřet" (plnně vyskloňováno na 436)

usaphda "rozuměl,porozuměl" (420), z SAPHAD. Méně častěji vyslovováno usaptha.

yanâkhim "jsou nablízku (při ruce), *přibližují se" (SD:251). Evidentně forma od NAKH "přijít,přijet, přiletět,přiblížit se".

yakalubîm "náklání se, sklání se nad (přes) ", pl. (251) Zřejmě forma KALAB "padat, spadnout".

yurahtam "zlomili,rozbili", pl. (247)

Yôzâyan "Zem Daru", jméno Númenoru (Quenyjsky Andor). (Na 241, 247, porovnej s UT:184). Včleněno zâyan (takže *yô = "dar"?)

zabathân "pokorně,poníženě" (247)

zadan "dům", plnně vyskloňováno na 430.

zâin "země", pl. od zâyin. Ze *zâyîn; v azra-zâin.

zâira "touha" (247), zaira, zâir na 423.

zâyan "zem,země" (423), pl. zâin. V Yôzâyan, q.v.

Zamîn ženské jméno (UT:194)

-ze "v,ve" (429)

zigur "čaroděj,kouzelník" (plnně vyskloňováno na 437). Subjektiv Zigurun "Čaroděj" na 247, vztaženo k Sauronovi.

Zimraphel "Míriel", ženské jméno. *Zimra asi znamená "drahokam,šperk,skvost,klenot"; viz. Ar- -Zimrathôn. Quenyjské Míriel se dá přeložit jako "dcera drahokamu", takže Adunajské *phel = "dcera"?

zini "samice,samička" (plnně vyskloňováno na 437, je zde také alternativa zinî)

ZIR "láska,touha" (423), srovnej se -zîr "milovník" v Nimruzîr.

zirân "milovaný(-á,-é)" (247)

zôrî "chůva" (438)

Žádné komentáře